Rochefoucauld, François de La: Krutá kniha aforismů s lehkými úvahami o těžkém životě

Originální titul: Les Réflexions ou sentences et maximes morales
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-7268-422-9
Autor: François de La Rochefoucauld (1613-1680), francouzský autor šlechtického původu, filosof, glosátor.

Aforismus = krátké pojednání k zamyšlení, zajímavý postřeh, s důrazem na vyznění (hru se slovy), pointu, mnohdy s ambicí zlidovět.

Život a osud [c’est la vie]

 • Mýlí se, kdo si myslí, že se bez každého obejde; ale kdo si myslí, že se nikdo neobejde bez něho, mýlí se ještě víc.
 • Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme rány osudu, a zatím je to jen nedostatek odvahy vzepřít se jim.
 • Některé věci jsou dokonalejší, dokud nejsou zcela dokonalé.
 • Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí.
 • Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat.
 • Štěstí si musíme vytoužit nebo vysnít; jakmile přijde neočekávaně, nevíme, co s ním, a zmarníme je.

Lidé a povahy [homo sapiens]

 • Nikdy se člověk tak nezesměšní vlastnostmi, které má, jako těmi, které předstírá.
 • Skromností člověk obratně naznačuje, že má ještě mnohem víc předností, než se o něm říká.
 • Velké city a silná hnutí mysli vynášejí ze dna našeho nitra napovrch skryté schopnosti, o kterých bychom jinak neměli tušení.
 • Mít vynikající vlastnosti nestačí, je třeba je umět uplatnit.
 • Velký talent nemůže mít malý člověk.
 • Je-li náš úkol větší než my, ukáže naši malost.
 • Maličkosti zraňují jen malé lidi.
 • Máš-li správný talent, budou tě ctít hlavy; máš-li správnou hvězdu, budou tě ctít davy.
 • Touha obratným se zdát často brání obratným se stát.
 • Upřímnost je touha zmenšit své chyby aspoň tím, že se k nim přiznáme.
 • Přiznáváme se k chybám, abychom aspoň upřímností trochu napravili, co nám ty chyby už nadrobily.
 • Proč předpokládáš, že někdo zachová tvoje tajemství, když jsi je sám nedokázal zachovat?
 • Příroda nás moudře vybavila domýšlivostí, aby nás ušetřila bolestného poznání vlastní nedokonalosti.
 • Slušnost žádá, abychom si alespoň polovinu své duchaplnosti nechali pro sebe.
 • Mnoho lidí se dává do boje, aby si zachránili čest; ale většina z nich se nemůže vystavit takové palbě, která by je mohla očistit, protože by nevyvázli živí.
 • Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát, v době, kdy ani ještě nevědí, co jsou?
 • Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo.
 • Jen díky rozumu provádíme ty největší nerozumnosti.
 • Opravdu statečný je ten, kdo vykoná beze svědků, čeho by se odvážil přede všemi.
 • Když odoláváme vášni, není to proto, že jsme tak silní, ale že vášeň je tak slabá.
 • Nikdy nebyl velký člověk bez velké vášně.
 • V žárlivosti je víc sebelásky než lásky.
 • Závist zasluhuje pouze ten, kdo ji sám nezná.
 • Umět poslechnout dobrou radu bývá obtížnější než si dobře poradit sám.
 • Naše ctnosti jsou nejčastěji jen přestrojené neřesti.
 • Velký člověk není ten, kdo má méně chtíčů a více dokonalosti, než lidé běžně mají, nýbrž jen ten, kdo má větší plány a ideály.
 • Pokrytectví je pocta, kterou vzdává neřest ctnosti.
 • Snažíme se udělat přednost z nedostatků, které nemíníme napravit.

Slova a činy

 • Ani celá armáda těch, kteří mluví, nezmůže jednoho, který jedná.
 • Slovy můžeš zatajit, co chceš. Skutky tě prozradí.
 • Často bychom se styděli za své nejušlechtilejší skutky, kdyby bylo vidět pohnutky.
 • Nikdy se nemluví tak těžko, jako když je hanba mlčet.
 • Dobře mluví jen ten, kdo řekne všechno, co je třeba, a nic víc, než je třeba.
 • Říci málo slovy mnoho je znakem velkých duchů, právě tak jako neříci mnoha slovy nic je znakem těch malých.
 • Největší prosťáček přesvědčí z nadšení lépe než nejlepší řečník z povinnosti.
 • Jsou výtky, které znamenají hold, a pochvaly, které jsou utrháním na cti.
 • Každý vytýká druhým, co zasluhuje vytknout sám.
 • Ohradit se proti chvále znamená chtít ji slyšet ještě jednou.
 • Kdo opravdu chce, ten může.

Láska a vztahy

 • Odloučení chabé city tlumí a silné zvětšuje, tak jako vítr zhasíná svíčky a rozdmýchává požár.
 • Odpouštíme, pokud milujeme.
 • Pravá láska je jen jedna. Ale existuje tisíc nejrůznějších napodobenin.
 • V lásce nejvíc pochybujeme o tom, čemu nejvíc věříme.
 • Ve svazku tak nejistém, jako je láska, je jedno zaručeně jisté: oč méně člověk miluje, o to víc je milován.
 • Taková věrnost v lásce, ke které se musíme nutit, nemá větší cenu než nevěra.
 • Žádná maska nemůže nadlouho zakrýt lásku, jestliže je, a předstírat ji, jestliže není.
 • Stiskneme-li nepříteli ruku k smíru, pak jen proto, že v ní drží zbraň mocnější, než je naše.
 • Co nám provedli druzí, to jim jakžtakž odpustíme. Ale nikdy jim neodpustíme, co jsme si provedli sami.
 • Důvěru druhých vzbuzuje především důvěra v sebe.

Peníze a bohatství

 • Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.
 • Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti.
 • U většiny lidí máš cenu jen svého vlivu a svých příjmů.

Máte co říct k této knize? Vyjádřete se v diskusi, komentujte příspěvek.